PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring People-Business B.V. 

People-Business B.V. is gevestigd op Kapelmuur 22, 3991VW te Houten, het  bezoekadres is Meidoornkade 22, 3992AE te Houten. De  verwerkingsverantwoordelijke persoon is de heer Jurjen Punt, bereikbaar op  jurjen@people-business.nl of op +31 (0)6 26 38 05 21. Conform de geldende  privacywetgeving heeft People-Business B.V. een Functionaris  Gegevensbescherming aangesteld. Momenteel is dit Tom van Leeuwen, bereikbaar  op tom@people-business.nl.  

Waarom verzamelen wij uw gegevens? 

People-Business B.V. verzamelt gegevens van personen die als interim  professional aan de slag willen gaan bij een opdrachtgever. Tijdens uw eerste  contact met People-Business B.V. verzamelen wij de benodigde persoonsgegevens  om met u in contact te blijven. Vervolgens ontvangen wij graag aanvullende  gegevens van u om te kijken of u als interim professional aan de slag kunt gaan.  Indien dit het geval is, dan vullen we deze gegevens aan met gegevens om de  opdracht-/arbeidsperiode te kunnen starten. Het is voor People-Business B.V.  alleen mogelijk om uw gegevens te verwerken indien dit gebaseerd is op een  wettelijke rechtsgrond, het geven van toestemming is een dergelijke rechtsgrond. 

Zonder uw toestemming kunnen wij uw gegevens niet verwerken en zodoende zijn  wij in dat geval niet in staat om na te gaan of u een geschikte opdrachtnemer voor  een van onze opdrachtgevers bent.  

Welke gegevens verzamelen wij?  

Wij verzamelen slechts uw gegevens die daadwerkelijk benodigd zijn voor elke  stap in het selectie-/wervingsproces. Aanvankelijk betekent dit dat wij alleen uw  naam, telefoonnummer en mailadres opslaan. Tijdens de wervingsperiode  ontvangen wij uw cv en prijsindicatie. Gedurende de aanvang van de opdracht- 

/arbeidsperiode ontvangen wij de gemaakte werkafspraken, kopieën van  paspoort/diploma’s en aanvullende (financiële) gegevens die (op basis van de  relevante wet- en regelgeving) benodigd zijn voor het aangaan van een  overeenkomst van opdracht. Alle correspondentie, gemaakte notities en de  gegevens aangaande de (pre-)intakegesprekken zullen ook worden opgeslagen.  

Wat gebeurt er met uw verzamelde gegevens? 

Alle persoonsgegevens die wij ontvangen worden door onze medewerkers op  zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. Deze opslag gebeurt voornamelijk op  onze interne, beveiligde server. Daarnaast worden uw gegevens ook verwerkt in  Carerix, een softwareprogramma dat wij gebruiken voor het matchen van  opdrachtgevers en opdrachtnemers. Voor het uitbetalen van uw facturen of salaris  maken wij gebruik van Exact Online en ons accountantskantoor. Indien u een  potentiële opdrachtnemer voor een van onze opdrachtgevers zou kunnen zijn, dan  delen wij uw cv en prijsindicatie met deze opdrachtgever. Dit gebeurt altijd in  overleg met u, zodat u zelf invloed heeft op welke opdrachtgevers uw  persoonsgegevens ontvangen. Voor alle opslaglocaties van uw persoonsgegevens  zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Naast digitale en fysieke  maatregelen met betrekking tot onze interne server, hebben wij contractuele  afspraken met Carerix, Exact Online, ons accountantskantoor en onze  opdrachtgevers gemaakt. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens in principe maximaal vier weken nadat uw gegevens  door ons verwerkt zijn. Nadat wij van u uitdrukkelijke toestemming hebben  ontvangen voor deze verwerking, bewaren wij uw gegevens tot twaalf maanden  na verwerking. People-Business B.V. probeert altijd de juiste professionals te  koppelen aan onze opdrachtgevers. Dit betekent dat de opslag van uw gegevens  ook op de lange termijn nuttig voor u en voor ons kan zijn. Dit heeft echter alleen  betrekking op uw naam, telefoonnummer, mailadres, cv, prijsindicatie en de  correspondentie. Alle aanvullende(financiële) gegevens, benodigd voor en tijdens  de opdracht-/arbeidsperiode, worden niet langer bewaard dan in het kader van de  relevante wet- en regelgeving noodzakelijk is.  

Het gebruik van cookies 

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.  

Wat zijn uw rechten? 

Het is altijd mogelijk om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in  te trekken. Tevens kunt u de door ons verzamelde persoonsgegevens inzien,  corrigeren of laten verwijderen. Het is ook mogelijk dat u alle gegevens die wij van  u hebben verwerkt ontvangt. Elk van deze verzoeken kan worden ingewilligd door  middel van het sturen van een mail naar info@people-business.nl. U kunt een  klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat de  manier waarop People-Business B.V. uw persoonsgegevens verwerkt onrechtmatig  is. Wij verzoeken u altijd eerst contact met ons op te nemen, zodat wij in  redelijkheid met u tot een oplossing kunnen komen.  

Aanvullende informatie 

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Laat het ons weten door middel van het  sturen van een mail naar info@people-business.nl. Binnen twee weken komen wij  met een reactie. People-Business B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor  om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Dit kan voorkomen naar  aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving of nieuwe ontwikkelingen in onze  bedrijfsvoering. Controleer daarom regelmatig de meest recente privacyverklaring  van People-Business B.V.